ສານປະຊາຊົນແຫ່ງປະເທດ | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ສານປະຊາທິປະໄຕ

ໄດ້ ສານຂອງຄົນຕາຍ, ຊຸດຕົ້ນສະບັບໂດຍ Sideshow Collectibles, ບອກເລື່ອງຂອງສົງຄາມລະຫວ່າງສະຫວັນແລະນະຮົກ.

ຜະລິດຕະພັນ 14

ຜະລິດຕະພັນ 14