ແບບ DARKER OF MAGIC | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ການແບ່ງປັນ DARKER OF MAGIC

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການສ້າງຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຂຽນ VE Schwab.

ຜະລິດຕະພັນ 10

ຜະລິດຕະພັນ 10