ວັດສະດຸຂອງວັດສະດຸ | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ວັດສະດຸຂອງວັດສະດຸ

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Lila Bowen's Wake of Vultures ແລະ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງ Ravens, ປື້ມຈາກ ຊຸດເງົາ.

"Wake of Vultures", "Conspiracy of Ravens", ແລະຕົວລະຄອນ, ວັດຖຸ, ແລະສະຖານທີ່ໃນນັ້ນແມ່ນລິຂະສິດຂອງ Delilah S. Dawson ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຄື່ອງປະດັບເພັດ Badali.

ຜະລິດຕະພັນ 2

ຜະລິດຕະພັນ 2