ຄິງ KINGKILLER - ກະດິງ | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ປີ KINGKILLER CHRONICLE - ຄຳ

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຂອງ Patrick Rothfuss 'Kingkiller Chronicle.
Patrick Rothfuss ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນຂະບວນການອອກແບບ ສຳ ລັບເຄື່ອງປະດັບແຕ່ລະສິ້ນ ສຳ ລັບສາຍນີ້.

ຜະລິດຕະພັນ 9

ຜະລິດຕະພັນ 9